Tất cả bài viết

Collapsible Rigid Box

Xu hướng dùng hộp cứng có thể gấp lại để giảm chi phí vận chuyển, giảm diện tích kho, ...là xu thế hiện nay.CÁT TƯỜNG...

ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT SX BAO BÌ

1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN1.1. CAD: Computer – Aided – Design Là thiết kế dưới sự hỗ trợ của máy tính. Sử dụng máy tính...